Skip to content

ഹനുമാൻ ചാലിസ Hanuman Chalisa Malayalam

  ഹനുമാൻ ചാലീസ ഒരു അദ്ഭുതമായ സ്തോത്രമാണ്, ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും പ്രാര്ഥനാപ്രയാസങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു. ഹനുമാൻ ചാലീസ പഠിച്ചാൽ, അത് ധർമ്മ, ഭക്തി, ആത്മാന്വേഷണം, ശാന്തി എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഫലം നേടാം.

  ഹനുമാൻ ചാലീസ: ആത്മിക വികാസത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശകം

  ഹനുമാൻ ചാലീസ പഠിച്ചാൽ, ഒരു വ്യക്തി ആത്മാരാമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അത് ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്ത്വവും ദിവ്യതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഹനുമാൻ ചാലീസ പഠിക്കുന്നതിനും അതിനു കൊണ്ട് വിശേഷിച്ചും ആലംബമുണ്ട്, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശേഷിക്കുന്നു.

  ഹനുമാൻ ചാലീസ: ജീവിതത്തിൽ സഹായകമായ സ്തോത്രം

  ഹനുമാൻ ചാലീസ പഠിച്ചാൽ, ആത്മാന്വേഷികളുടെ പരിധിയിൽ ഒരു നവജീവനം അനുഭവിക്കുന്നു. അത് ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയും പ്രബുദ്ധതയും വരുത്തുന്നു, സുഖദു:ഖങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നു, ധൈര്യവും ശക്തിയും നൽകുന്നു. അത് ഹനുമാൻ ചാലീസ പഠിച്ചവർക്ക് ഒരു ദിവ്യജീവിതം നൽകുന്നു.

  ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ – Hanuman Chalisa in Malayalam

  ദോഹാ

  ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।
  വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥

  ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।
  ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ॥

  ചൌപാഈ

  ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര ।
  ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ॥ ൧ ॥

  രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ ।
  അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ॥ ൨ ॥

  മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ ।
  കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ॥ ൩ ॥

  കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ ।
  കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ॥ ൪ ॥

  ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ ।
  കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ॥ ൫ ॥

  ശംകര സുവന കേസരീ നംദന ।
  തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ॥ ൬ ॥

  വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര ।
  രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ॥ ൭ ॥

  പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ ।
  രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ॥ ൮ ॥

  സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ ।
  വികട രൂപധരി ലംക ജലാവാ ॥ ൯ ॥

  ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ ।
  രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ॥ ൰ ॥

  ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ ।
  ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ॥ ൰൧ ॥

  രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ ।
  തുമ മമ പ്രിയ ഭരത സമ ഭായീ ॥ ൰൨ ॥

  സഹസ്ര വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ ।
  അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ॥ ൰൩ ॥

  സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ ।
  നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ॥ ൰൪ ॥

  യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ ।
  കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ॥ ൰൫ ॥

  തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ ।
  രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ॥ ൰൬ ॥

  തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ ।
  ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ॥ ൰൭ ॥

  യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ ।
  ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ॥ ൰൮ ॥

  പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ ।
  ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ॥ ൰൯ ॥

  ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ ।
  സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ॥ ൨൰ ॥

  രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ ।
  ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ॥ ൨൰൧ ॥

  സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ ।
  തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ॥ ൨൰൨ ॥

  ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ ।
  തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ॥ ൨൰൩ ॥

  ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ ।
  മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ॥ ൨൰൪ ॥

  നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ ।
  ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ॥ ൨൰൫ ॥

  സംകട സേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ ।
  മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ॥ ൨൰൬ ॥

  സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ ।
  തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ॥ ൨൰൭ ॥

  ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ ।
  താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ॥ ൨൰൮ ॥

  ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ ।
  ഹൈ പ്രസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ॥ ൨൰൯ ॥

  സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ ।
  അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ॥ ൩൰ ॥

  അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ ।
  അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ॥ ൩൰൧ ॥

  രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ ।
  സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ॥ ൩൰൨ ॥

  തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ ।
  ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ॥ ൩൰൩ ॥

  അംത കാല രഘുപതി പുരജായീ ।
  ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ॥ ൩൰൪ ॥

  ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ ।
  ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ॥ ൩൰൫ ॥

  സംകട ക(ഹ)ടൈ മിടൈ സബ പീരാ ।
  ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ॥ ൩൰൬ ॥

  ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ ।
  കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ ॥ ൩൰൭ ॥

  ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ ।
  ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ॥ ൩൰൮ ॥

  ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ ।
  ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ॥ ൩൰൯ ॥

  തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ ।
  കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ॥ ൪൰ ॥

  ദോഹാ

  പവന തനയ സംകട ഹരണ – മംഗല മൂരതി രൂപ് ।
  രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ॥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *