Skip to content

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా Hanuman Chalisa Telugu

  హనుమాన్ చలీసా అనేది హిందూ భక్తి గీతం, ఇది హనుమంతుడిని స్మరించి, ఆయన గొప్పతనాన్ని గూర్చి వర్ణిస్తుంది. ఈ చలీసా అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన భక్తి గీతాల్లో ఒకటి. హనుమాన్ చలీసా చదవడం ద్వారా భక్తులు హనుమంతుడి ఆశీస్సులను పొందుతారని నమ్మకం. ఈ గీతం 40 చరణాలు కలిగి ఉంటుంది, అందుకే దీనికి చలీసా అని పేరు పెట్టారు.

  హనుమాన్ చలీసా యొక్క ప్రాముఖ్యత

  హనుమాన్ చలీసా పఠించడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. దీనిని పఠించడం వలన భయాలు పోయి, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. హనుమంతుడు సమస్త కష్టాలను తొలగించి, విజయం సాధించే శక్తిని ఇస్తారని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు. హనుమాన్ చలీసా స్తోత్రం రామభక్త హనుమంతుడి జీవితం, ఆయన గొప్పతనం, మరియు కీర్తిని వర్ణిస్తుంది.

  హనుమాన్ చలీసా తెలుగులో

  తెలుగులో హనుమాన్ చలీసా పఠించడం, అర్థం చేసుకోవడం వల్ల తెలుగు భక్తులకు మరింత అనుభూతి కలుగుతుంది. తెలుగు భాషలో చలీసా పదాలు సులభంగా అర్థమవ్వడంతో, భక్తులు దీన్ని గాఢంగా పఠించవచ్చు. హనుమంతుడి భక్తి, విశ్వాసం తెలుగులో వర్ణించబడినప్పుడు, భక్తుల మనసుకు మరింత ఆనందం, శాంతి కలుగుతుంది. ప్రతి తెలుగు భక్తుడు హనుమాన్ చలీసా పఠించడం ద్వారా హనుమంతుడి కృపను పొందాలని ఆశిస్తూ, భక్తులు తమ జీవితంలో శ్రేయస్సును సాధించవచ్చు.

  తెలుగులో శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా – Hanuman Chalisa in Telugu

  దోహా-

  శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ
  నిజమన ముకుర సుధారి

  వరణౌ రఘువర విమల యశ
  జో దాయక ఫలచారి ||

  బుద్ధిహీన తను జానికే
  సుమిరౌ పవనకుమార

  బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి
  హరహు కలేశ వికార ||

  చౌపాఈ-

  జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర |
  జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || ౧ ||

  రామదూత అతులిత బలధామా |
  అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ ||

  మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
  కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||

  కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
  కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||

  హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై |
  కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై || ౫ ||

  శంకర సువన కేసరీనందన |
  తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || ౬ ||

  విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
  రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ౭ ||

  ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
  రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||

  సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా |
  వికటరూప ధరి లంక జరావా || ౯ ||

  భీమరూప ధరి అసుర సంహారే |
  రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||

  లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
  శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || ౧౧ ||

  రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
  తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||
  [** పాఠభేదః – కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయి **]

  సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |
  అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || ౧౩ ||

  సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
  నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||

  యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
  కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || ౧౫ ||

  తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
  రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || ౧౬ ||

  తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
  లంకేశ్వర భయె సబ జగ జానా || ౧౭ ||

  యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
  లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ౧౮ ||

  ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
  జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || ౧౯ ||

  దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
  సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || ౨౦ ||

  రామ దువారే తుమ రఖవారే |
  హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠారే || ౨౧ ||

  సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
  తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || ౨౨ ||

  ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |
  తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || ౨౩ ||

  భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
  మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||

  నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
  జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||

  సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
  మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || ౨౬ ||

  సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
  తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||

  ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
  సోయి అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||

  చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
  హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || ౨౯ ||

  సాధుసంతకే తుమ రఖవారే |
  అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||

  అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
  అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || ౩౧ ||

  రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |
  సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||

  తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |
  జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||

  అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ | [** రఘువర **]
  జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || ౩౪ ||

  ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
  హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయీ || ౩౫ ||

  సంకట హటై మిటై సబ పీరా |
  జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || ౩౬ ||

  జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
  కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ || ౩౭ ||

  యహ శతవార పాఠ కర కోయీ |
  ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ || ౩౮ ||

  జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా |
  హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || ౩౯ ||

  తులసీదాస సదా హరి చేరా |
  కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||

  దోహా-

  పవనతనయ సంకట హరణ
  మంగళ మూరతి రూప ||

  రామ లఖన సీతా సహిత
  హృదయ బసహు సుర భూప ||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *