Skip to content

ஹனுமான் சாலிசா Hanuman Chalisa Tamil

  ஹனுமான் சாலிசா, பஜரங்கபளி அல்லது அனுமனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மகத்தான மந்திரமாகும். இதனை துலசிதாஸ் என்ற கவிஞர் எழுதியுள்ளார். ஹனுமான் சாலிசாவை தினமும் பாராயணம் செய்தால் அதனால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. தமிழில் ஹனுமான் சாலிசாவை பாடுவது, இதன் மகிமையை மேலும் பலருக்கும் விளங்கச்செய்யும். இது பக்கவாதத்தைத் தடுத்து நம் மனதில் உள்ள சோர்வுகளை அகற்றுகிறது.

  பக்தி மற்றும் மனசாந்தி

  ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் செய்வது வழிபாட்டின் ஒரு மிகச் சிறந்த முறையாகும். இதன் மூலம் பக்தர்கள் தங்கள் மனதை இறைவனின் பாதங்களில் நிலைநிறுத்துவர். தமிழில் ஹனுமான் சாலிசாவை படிப்பது எளிமையாகவும் மனசாந்தியை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும். இதன் ஒவ்வொரு அடியிலும் உள்ள அர்த்தங்களை ஆழமாக புரிந்துகொண்டால், தெய்வீக உணர்வும், மன அமைதியும் கிடைக்கின்றன.

  ஆன்மிக வளர்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வு

  ஹனுமான் சாலிசாவை தினசரி பாராயணம் செய்வதால் ஆன்மிக வளர்ச்சிக்கும், நல்வாழ்வுக்கும் வழி உண்டு. தமிழில் ஹனுமான் சாலிசாவை படிப்பது நம் நாட்டின் கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிக்கும். இது தமிழ் மொழியின் மீது கொண்ட பற்று மற்றும் பக்தி உணர்வுகளை அதிகரிக்கும். ஹனுமான் சாலிசாவை தமிழில் பாடி, தெய்வத்தின் அருளைப் பெறலாம், மேலும் நம் வாழ்வில் சிரமங்கள் அகலும்.

  இவ்வாறு, ஹனுமான் சாலிசா தமிழில் பாராயணம் செய்வது பக்தியில் ஆழம், மன அமைதி, ஆன்மிக வளர்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வு ஆகியவற்றுக்கு மிகுந்த நன்மைகளைத் தருகிறது.

  ஹனுமான் சாலிசா – Hanuman Chalisa in Tamil

  தோ³ஹா-

  ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ
  நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி

  வரணௌ ரகு⁴வர விமல யஶ
  ஜோ தா³யக ப²லசாரி ||

  பு³த்³தி⁴ஹீன தனு ஜானிகே
  ஸுமிரௌ பவனகுமார

  ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி
  ஹரஹு கலேஶ விகார ||

  சௌபாஈ-

  ஜய ஹனுமான ஜ்ஞானகு³ணஸாக³ர |
  ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர || 1 ||

  ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா |
  அஞ்ஜனிபுத்ர பவனஸுத நாமா || 2 ||

  மஹாவீர விக்ரம ப³ஜரங்கீ³ |
  குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ || 3 ||

  கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
  கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா || 4 ||

  ஹாத² வஜ்ர ஔரு த்⁴வஜா விராஜை |
  காந்தே⁴ மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5 ||

  ஶங்கர ஸுவன கேஸரீனந்த³ன |
  தேஜ ப்ரதாப மஹா ஜக³வந்த³ன || 6 ||

  வித்³யாவான கு³ணீ அதிசாதுர |
  ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

  ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
  ராம லக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா || 8 ||

  ஸூக்ஷ்மரூப த⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா |
  விகடரூப த⁴ரி லங்க ஜராவா || 9 ||

  பீ⁴மரூப த⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
  ராமசந்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

  லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே |
  ஶ்ரீரகு⁴வீர ஹரஷி வுர லாயே || 11 ||

  ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ |
  தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ || 12 ||
  [** பாட²பே⁴த³꞉ – கஹா ப⁴ரத ஸம தும ப்ரிய பா⁴யி **]

  ஸஹஸ வத³ன தும்ஹரோ யஶ கா³வை |
  அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை || 13 ||

  ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா |
  நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

  யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹா தே |
  கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹா தே || 15 ||

  தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா |
  ராம மிலாய ராஜ பத³ தீ³ன்ஹா || 16 ||

  தும்ஹரோ மந்த்ர விபீ⁴ஷண மானா |
  லங்கேஶ்வர ப⁴ய ஸப³ ஜக³ ஜானா || 17 ||

  யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ |
  லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ || 18 ||

  ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ |
  ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ || 19 ||

  து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே |
  ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

  ராம து³வாரே தும ரக²வாரே |
  ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே || 21 ||

  ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
  தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ரனா || 22 ||

  ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |
  தீனோ லோக ஹாங்க தே காம்பை || 23 ||

  பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை |
  மஹாவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை || 24 ||

  நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா |
  ஜபத நிரந்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

  ஸங்கடஸே ஹனுமான சு²டா³வை |
  மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை || 26 ||

  ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
  தின கே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

  ஔர மனோரத² ஜோ கோயீ லாவை |
  தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை || 28 || [** ஸோயி **]

  சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா |
  ஹை பரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா || 29 ||

  ஸாது⁴ஸந்தகே தும ரக²வாரே |
  அஸுர நிகந்த³ன ராம து³லாரே || 30 ||

  அஷ்ட ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா |
  அஸவர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

  ராம ரஸாயன தும்ஹரே பாஸா |
  ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா || 32 ||

  தும்ஹரே ப⁴ஜன ராம கோ பாவை |
  ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை || 33 ||

  அந்தகால ரகு⁴பதி புர ஜாயீ | [** ரகு⁴வர **]
  ஜஹா ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ || 34 || [** ஜன்மி **]

  ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ |
  ஹனுமத ஸேயி ஸர்வஸுக²கரயீ || 35 ||

  ஸங்கட ஹரை மிடை ஸப³ பீரா |
  ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³லவீரா || 36 ||

  ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ |
  க்ருபா கரஹு கு³ரு தே³வ கீ நாயீ || 37 ||

  யஹ ஶதவார பாட² கர ஜோயீ |
  சூ²டஹி ப³ந்தி³ மஹாஸுக² ஹோயீ || 38 ||

  ஜோ யஹ படை⁴ ஹனுமான சாலீஸா |
  ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஸா || 39 ||

  துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா |
  கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா || 40 ||

  தோ³ஹா-

  பவனதனய ஸங்கட ஹரண
  மங்க³ள மூரதி ரூப ||

  ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித
  ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுர பூ⁴ப ||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *